Romana Prinoth

Belëzes

07/08/2015 - 30/08/2015

VERNISSAGE: 7 de agost 2015 dala 6 da sëira
Orar dla mostra: Uni di: 10:00 - 12:00 / 16:00 - 19:00
Merdi, mierculdi, vënderi y dumënia: 20:30 - 22:30

Artisc' de Sëlva se prejënta.

Romana Prinoth ie chersciuda su te Gherdëina y viv y lëura a Dispruch. La mostra tl Tublà da Nives à sciche titul scëmpl ma purempò ambiziëus „Schönheit – Bellezza“. Te de plu series chier ëila cun si aparat da fé fotos la belëza y l’abina danter l auter tl juech, tl muvimënt, tl singul y tla grupa. A lauré ora l material fotografich digitalmënter – dantaldut fajan n negatif a culëures, vëniel ora lëures fotografics che ne mostra nia iust la realtà, ma fej damat cun emozions sciche nce ilujions. Chël che ti cëla à nsci l’ucajion de abiné ora zeche che à mé da nfé cun ël, ulache humor y ironia de sé cun dut à si pert propi perchël. Recunëscer la belëza tl scëmpl, tla cosses da uni di y ti fé fazion ie la gran ndesfideda che Romana Prinoth ie bona de mostré su cun gran savëi te chësta mostra.