Arnold Mario Dall’O

Republic of Nowhere

04/07/2015 - 31/07/2015

Giaurida: 4 de lugio 2015 - dala 18:00
Orar de giaurida: uni di 16:00 - 19:00
Merdi, mierculdi, vënderdi y dumënia: 20:30 - 22.30
Lunesc stlut

Arnold Dall’O viv y lëura a Bulsan. L à studià al’Accademia di Belle Arti de Unieja da Emilio Vedova, laurova sciche duzënt per design de comunicazion al’Academia de Bulsan y culaburea cun de plu editëures. L mond artistich de Arnold Dall’O reprejentea n cosmos per si cont: framënc, lecorc y elemënc decuratifs tëuc ora dala realteies plu defrëntes de natura ogetiva y sogetiva va un sëura l auter, vën spustei o cuncei su da nuef. Elemënc che ie metui adum danter l auter da cëves y corps de tieres, pec dla massaria per maië, organs dla persones, tòc de tesć de retlam y d’economia crësc adum te n mond de pensieres cuntei che descëida ora emozions. Avisa tan desfrënt sciche Arnold Dall’O ti va permez ala tematiches, l fejel nce cun la tecnica. Si gran chedri vën cumpletei cun ogec plastics, che vën a se l dé cun i materiai plu desfrënc, sciche bront, cëira, reja, drap o mitel.