Markus "Doggi" Dorfmann

“SOLO, aber NICHT allein”

01/10/2015

L vën scumencià da mesa la nuef da sëira (20:30)

L „Doggi“ prejënta cun chësc program nuef danter l auter i „Hits“ nasciui ultimamënter sciche „Jesolo“, „Himpr Pimpr“ y sambën nce i majeri suzesc di ultimi 10 ani. L ne mancerà segurdeno „Dor Franz vom Grödnertol“, „Hymne an die Tscheggl“ y „Feirum“. Unide a Ve devertì y a passé na sëira  ulache mujiga y ironia ie al ordn dl di.

ENTREDA DEBANT - Dunfierta