1965-2015 - 50 ani Scola d’Ert Urtijëi

08/05/2016 - 29/05/2016

GIAURDIA: sada 7 de mei 2016 dala  17:00

Mostra coletiva
cun lëures de Hofer Sonja, Kehrer Franz, Mellauner Albert, Moroder Egon Rusina, Mureda Manfred, Obletter Anselmo, Pescollderungg Pepele, Piazza Leander, Prousch Hilda, Quitta Egon, Schmalzl Helmuth, Sommavilla Romeo, Sommavilla Sergio.

Ai 14 de nuvëmber 2015, n ucajion dla festa di „50 ani Scola d’Ert“ de Urtijëi ie nasciuda l’idea de mëter a jì na mostra di sculeies da ntlëuta. Cun i prims che ova dat ju l’ejam de „Maestro d’Arte“, tl 1965, iel unì tëut ite nce i studënc di ani ’66, ’67 y ’68. La ntenzion ie chëla de presenté n cheder de si atività artistica y de si svilup te duc chisc ani. Danter chisc iel 6 scultëures, i autri se dà ju cun pitura o grafica; l se trata de persones de speriënzes che à metù ora si lëures te mostres de livel tlo da nëus y oradeca. N possa dì che i à purtà vivanda tl panuram artistich de nosc raion. N valguni fej nce pea pra l Südtiroler Künstlerbund

Orar
merdi: 16:00-19:00
mierculdi: 10:00-12:00 & 16:00-19:00
juebia: 16:00-19:00
vënderdi: 10:00-12:00 & 16:00-19:00
sada: 16:00-19:00
dumënia: 10:00-12:00 & 16:00-19:00
lunesc: stlut