POP ETHNO JAZZ

Jean Ruaz & Band

29/07/2016 | 21:00

Sota l titul "Perde" à l ciantautor ladin Jean Ruaz tëut su deplu cianties y chël a Havanna ulache l se à ancuntà cun n valgun musizisc’ cubans. Ora de chësta cunlaurazion ie nasciuda na produzion dut ntëur scialdi nteressanta y da truep culëures, cun cumposizions nterpretedes da nuef y te na maniera da plajëi. Jean Ruaz cianterà sibe per ladin che nce per talian y nglëisc. Iust la rujenedes se liëia te n valguna cianties crian dainora na armunia, n barat culturel che passenea ite drët bën cun la cultura ladina. L ciantautor badiot vën cumpanià da musizisc ezelënc sciche che ti dajeràna nota particulera al cunzert y ala sëira.


Jean Ruaz - chitara y usc
Francesco Dallago - chitara bassa
Loris Dallago - bateria
Matteo Cuzzolin - saxofonn

Ntreda debant.