Cunsëi de Furmazion / Lia Cultura y Usanzes / Pluania de Sëlva

Il costume della Val Gardena nelle festività religiose

06/10/2013 - 03/11/2013

Giaurida n sada ai 5 de utober 2013 dala cinch domesdi.
Orar: dal lunesc al vënderdi dala 15:00 ala 18:00. Dumënia dala 10:00 ala 12:00. Sada resta la mostra stluta
La mostra vën metuda a jì n cunlaurazion cun l Cunsëi de Furmazion de Sëlva, la Lia Cultura y Usanzes y l Cunsëi de Pluania.

La troht, guant da Sandì
I sandis univa vivui da nosc antenac cun gran sentimënt religëus y denità n unëur a Idie. N se ncunfertova a pudëi tré sëura la troht dantaldut dala gran pruzescions. L furnì sciche toca n ucajion de pruzescions y mësses neveles stajova dassënn a cuer de uni oma che cialova de njinie ca dut l guant a puntin. L fova n gran lëur cialé do la troht dala gherlanda spiza, dala cazina y slapa. N ova da sterché i culeresc y i pieseli dla manies, magari fé nueva pintes o na auzeta al gurmel, cumedé su l carsetl o l chitl, bixené i ciauzei dala stlera. Ma l plu bel fova tò ca l bossl cun la filzes de curei. Cie legrëza che n ova, cie emozion che n vivova y chësc bele i dis dan l Sandì. Y l di de festa pona, se sentiven unerei pudëi tré sëura la troht. (Sce l fova plu mutans sun n luech da paur, suzedovel nce che nia dutes pudova se furnì dala gherlanda spiza, che mé chëla fova la troht dla jëunes, y les ova na gran mueia.  
Ce mpurtanza dajons'a mo nëus ala troht? Iela pa mé plu n bel record di tëmps passei, de zeche da zacan? Cun ce sentimënt la trajons'a sëura?)
Nosta bela troht dala Gherdëina fej pert de nosta cultura y ie na flëura de biei culëures y de esprescion soziela. La ie richëza dl spirt de mentalità de na epoca che ie unì tramandà da generazion n generazion y fej perchël pert de nosta identità.
Nosta mostra de fotografies y la trohtes ie n giuel de nosta cultura che lieia l passà al prejënt, che descëida lecorc de mumënc y persones che on cunesciù, che dà ahta y respet ala festes religëuses - ai Gran Sandìs - che renforza nosc vester culturel y soziel de nosc ncësa.
Pudon vester stolc sun nosta bela troht, l guant da Sandì.