Markus Dorfmann "Doggi"

"Olm locker bleibm" - Vendù ora!!

23/11/2018 | 20:30

L „Doggi“ fova bele te "Tublà da Nives" dan 3 ani y ova cun si cabaret fat ri duta la sala. L „Doggi“ ie inò anjenià cun n program nuef ma danterite y danterora puderan nce audì i „Hits“ sciche „Jesolo“, „Himpr Pimpr“ y sambën nce i majeri suzesc di ultimi 10 ani. L ne mancerà segurdeno „Dor Franz vom Grödnertol“, „Hymne an die Tscheggl“ y „Feirum“.  Unide a Ve devertì y a passé na sëira ulache mujiga y ironia ie al ordn dl di.

Davia che l ie me 90 lueges da garat Ve perions bel de apusté la lerch danora scrijan a info@tubladanives.it (mob. 333 7166471)