ULI WIESMEIER

BERG . . .

06/07/2019 - 28/07/2019


GIAURIDA: Ve. 5 de lugio 2019 - dala 20:30


MOSTRA: 6.7. - 28.7.2019

ORAR: Uni di: 16:00 – 19:00
Dumënia, merdi, mierculdi y vënderdi: 20:30 – 22:30
Lunesc stlut

Chedri de marueia y nia da se aspité de crëps y persones de Uli Wiesmaier, fotograf drët cunesciù a livel internazionel cun na pascion per i crëps che l à bele da duta si vita incà. Ël mët ora te chësta mostra crëps y montes mo mei udui nscila y che toma tl uedl. Wiesmaier chier n chësc cont paroles cun l prefis BERG..., sciche BERGbahn (furnadoia da mont), BERGbauer (paur da mont), BERGstraße (streda da mont) oder BERGblick (udleda da mont) y ti dà na si interpretazion fotografica. Nscila iel da udëi ora per ejëmpl sun la fotos dl BERGbauer (paur da mont) amirazion y respet, ntant sce iel per l BERGsee (lech da mont) da udëi belau n pue’ de sënn. I crëps ne ie nia unii mudei y ie zënza filter. Fotografies da mont che va a cuer y fates te na maniera unica.

Cun sustëni dl Knesebeck Verlag (Berlin)