MATCH ART

26/09/2020 | 17:00

MatchArt
L’ert dla fujion y la fujion dl’ert   


MatchArt ie n’ancunteda danter artisc´ de formes d’ert desferëntes che azetea la ndesfideda de laurè adum 3 dis tl Tublà da Nives te Sëlva, per crië n’opera d’ert sperimentela. Na resieda mpuscibla? L ne n’ie deguna regula che determinea la dureda de n pruzes creatif per ti dé forma a n’idea. Datrai se damandel ani, datrai bàstel n mumënt. L fin de chësta azion ie de rënder puscibla n’ancunteda interdisziplinera y mëter adum artisc´ che de solit ne n’ie nia deberieda sun l medem palch. Y ti dé lerch a evoluzions artistiches, ulache leteratura, teater, pitura y mujiga possa se ancunté te na fujion.

Artisc che fej pea:

Lukas Spisser (atëur)
Maria Moling (musizista y ciantarina)
Fabrizio Senoner (depenjadëur & Tätowierer)
Alex Sala (performer)

L va debujën de resservé la luegia (info@tubladanives.it)