PROSCIMA MOSTRES Y MANIFESTAZIONS
ADOLF VALLAZZA

Welcome Home!

08/02/2020 - 15/03/2020

Giaurida  n vënderdi ai 07.02.2020 dala 20:00

Salut: Tobia Moroder
Ntroduzione critica: Gabriele Lorenzoni
Intermezzo: Georg Malfertheiner

Orar: 08.02. - 15.03.2020
16:00 - 19:00 / Lunesc stlut

Da na idea de Tobia Moroder & Ivan Senoner, n cunlaurazion cun Archivio Vallazza
L ie stat mesun mëter a jì chësta mostra cun l sustëni dl Chemun de Urtijëi.