Stimei cumëmbri, stimei amanc dl'ert y dla cultura,


per gauja dl'emergënza sanitèra "Coronavirus" resta l Tublá da Nives stlut al publich.
Atualisazions y program de atività unirà publicà tantosc che n savrà velch de definitif.

Speron de se udëi inò d’instà.